Hjem » Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus

Nyhet

Beredskapsklyngesamling i Samfunnssikkerhetens hus

Beredskapsklyngesamling på Samfunnssikkerhetens hus. Alle foto: Eivind Senneset for Bergen kommune

Hvor godt forberedt var nasjonen på pandemien og hva var styrkene og svakhetene ved håndteringen? Hva er effektiv krisehåndtering? Og hva er godt samvirke i praksis?

Beredskapsklyngen er et uformelt kunnskapsnettverk for aktører som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap. Under frokostmøtet torsdag formiddag deltok ca 50 deltakere. I første del av arrangementet stod koronapandemien i fokus.

Koronapandemien – hvordan håndterte vi den?

Håndteringen av pandemien ble belyst med ulike perspektiv og fra forskjellige ståsteder. Professor Nina Langeland, som er medlem av Koronakommisjonen, ga oss et godt innblikk i koronakommisjonens arbeid, med et særlig blikk på tverrsektorielt samvirke. Langeland gikk nærmere inn på hvor godt forberedt nasjonen var på koronapandemien og pekte på både styrker og svakheter ved håndteringen. Hun oppsummerte med læringspunkter koronakommisjonen identifiserte gjennom sine undersøkelser av dette.

Forsker Synnøve Nesse holdt foredrag om kriseledelse og strategivalg i håndteringen av koronapandemien. Hun pekte på sentrale momenter for å legge til rette for effektiv krisehåndtering og gikk nærmere inn på krisehåndteringen i Norge i første del av pandemien. Nesse ga oss et innblikk i ulikhetene mellom Norge og Sverige sin krisehåndteringsstrategi og oppsummerte med å identifisere både suksessfaktorer og forbedringsområder.

Se presentasjonen til Nesse her.

Samvirke i praksis

I del to av arrangementet ble vi bedre kjent med «Øvelse Nord», en fullskala samvirkeøvelse som hadde 25-årsjubileum i 2020. «Øvelse Nord» sitt formål er å styrke samhandlingen mellom aktører på ulike nivåer. Vi fikk lære mer om hvordan øvelsen planlegges og gjennomføres for å legge til rette for god informasjonsdeling og etablere rammer for felles situasjonsbevissthet.

Bilde av Erlend Hagenes.
Erlend Hagenes fortalte om «Øvelse Nord» der formålet er å styrke samhandlingen mellom aktører på ulike nivåer. Foto: Eivind Senneset.

Se Erlend Hagenes presentasjon

Avslutningsvis fikk vi innblikk i fortellingen om Samfunnssikkerhetens hus. Beredskapssjef Ivar K. Lunde fortalte om bakgrunnen for og hvordan den innovative samvirkearenaen ble etablert.

Se Ivar Konrad Lundes presentasjon

Til sist ble det holdt en omvisning og demonstrasjon i den operative delen av Samfunnssikkerhetens hus. Avdelingsleder Rune Bratland og samvirkekoordinatorene Joakim Gade-Jensen og Jon Borgen Takle demonstrerte kapasitetene i Samvirkesenteret og synliggjorde effekten av nyttige verktøy, forebyggende beredskapsevne og godt samvirke i praksis.

Bilde av forsker Synnøve Nesse
Forsker Synnøve Nesse snakket om ulikheter mellom Norge og Sverige i sin krisehåndteringsstrategi under pandemien.
Bilde av foredragsholder professor Nina Langeland
Professor og overlege Nina Langeland orienterte om Koronakommisjonens arbeid og resultater.
Bilde av beredskapssjef Ivar K. Lunde
Beredskapssjef Ivar K. Lunde fortalte om bakgrunnen for Samfunnssikkerhetens hus og hvordan den innovative samvirkearenaen ble etablert.
Bilde av avdelingsleder Rune Bratland demonstrerer verktøyene i samvirksenteret.
Avdelingsleder Rune Bratland demonstrerer verktøyene i samvirksenteret.