Hjem » Doktorgrad om samvirke

Nyhet

Doktorgrad om samvirke

Foto: Alfa Winge

Da Alfa Winge gikk inn dørene i Bergen kommune med sitt doktorgradsprosjekt i januar 2020, visste hun at prosjektet hennes var aktuelt, men ikke hvor aktuelt det snart skulle bli.

Bergen kommune satser på samfunnssikkerhet og beredskap og får sin første doktorgrad om samvirke. Alfa Winge skal forske på samvirke mellom aktørene i regionen.

– Koronaepidemien er en kraftig påminnelse både om våre sårbarheter og betydningen av at vi samarbeider og koordinerer effektivt på tvers av sektorer og styringsnivå, men også mellom kommuner for å håndtere kriser, forteller Alfa Winge.

Fra praksis til forskning

Winge kom til Bergen kommune fra stillingen som seniorrådgiver beredskap hos Statsforvalteren i Vestland.

– Jeg kjenner fagfeltet fra innsiden og ser et stort behov for økt kunnskap. Nå gleder jeg meg til å dykke dypere i kommunenes rolle og bidrag til samvirke og hvordan digitalisering og sikkerhetssituasjon påvirker samvirke mellom sektorer og ulike styringsnivå. Målet er å bidra med ny kunnskap om hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer på en best mulig måte, sier Winge.

Det krevende samvirkeprinsippet

Etter terrorangrepet 22.juli 2011, ble samvirkeprinsippet innført formelt i Norge. Det innebærer at «Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering» (kilde: Regjeringen.no»).

Men hvilke forståelse har ulike aktører av samvirke? Hva er de juridiske rammene for samvirke? Hvordan blir samvirkeprinsippet faktisk praktisert? Og hva skal til for å få bedre samvirke? Dette er sentrale spørsmål Alfa Winge ser på.

Alle kriser skjer i en kommune

Kommunen har et stort ansvar for sine innbyggere. Om samfunnet rammes av en pandemi, ras, flom eller store dataangrep, er det helt sikkert at kommunen er involvert, ofte på flere fronter samtidig. Helsetjenester, brann- og redningstjenester og vannforsyning er eksempler på tjenester som må opprettholdes samtidig som krisen skal håndteres.

– Det meste av forskning og tiltak knyttet til samvirkeprinsippet har til nå handlet om nasjonalt og overordnet nivå i samfunnet. Vi trenger mer kunnskap om det lokale og regionale nivået, særlig hvordan kommunene samarbeider seg imellom og med andre aktører, og hvilke faktorer som fremmer eller hindrer at styringskjeden kan fungere effektivt, forteller Winge.

Samarbeidsprosjekt med NORCE

Alfa Winges doktorgrad inngår i forsknings- og utviklingsprosjektet SamvirkeRegion Vest, som Bergen kommune og forskningsinstituttet NORCE har fått støtte til fra Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Winges arbeidsplass er i nyetablerte Samfunnssikkerhetens hus, en etat i Bergen kommune.

– Gjennom Samfunnssikkerhetens hus skal vi, sammen med andre, skape en tryggere fremtid for innbyggerne i regionen. For å få til dette trenger vi mer kunnskap og nye løsninger på morgendagens utfordringer, sier Britt Lise Nymark, leder for forsknings- og kompetansesenteret i Samfunnssikkerhetens Hus.

For NORCE er det viktig å få frem kunnskap som er til gjensidig nytte for både forskere og praktikere.

– Samfunnssikkerhet og beredskap er et satsningsområde i vår forskning. Her er vi helt avhengig av tett samarbeid mellom beredskapsaktører og forskere for å få frem kunnskap som faktisk er relevant i praktisk arbeid.

Mange aktører bidrar

Forskningsprosjektet har en stor referansegruppe med deltagere fra sentrale beredskapsaktører som for eksempel flere kommuner i fylket. Vest Politidistrikt, Heimevernet, Helse Bergen, Statsforvalteren i Vestland, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Alfa Winge følger Ph.D program ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen, under veiledning av førsteamanuensis Kristin Rubecksen og professor Lise H. Rykkja. Planen er å disputere innen utgangen av juni 2023. Winge har også bistilling som forsker på FHS Sjøkrigsskolen.