Hjem » Forsker på samvirke under pandemien

Nyhet

Forsker på samvirke under pandemien

Til venstre: Bjørn Helge Johnsen, professor ved Universitetet i Bergen. Øverst til høyre: Guttorm Brattebø, leder for Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), Haukeland Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen. Jarle Eid, professor ved Universitetet i Bergen.. Britt Lise Nymark, leder for Regionalt forsknings- og kompetansesenter, Samfunnssikkerhetens hus. Foto: Skjermdump av Britt Lise Nymark

Bergen kommune, Helse Bergen og Universitetet i Bergen er i gang med et forskningssamarbeid om samfunnssikkerhet under pandemien.

Prosjektet «Samfunnssikkerhet under pandemi (SUP)» ble i mai tildelt forskningsmidler av Regionale forskingsfond Vestland. Haukeland Universitetssjukehus koordinerer prosjektet som skal øke kunnskapen om drift av grunnleggende og lovpålagte kommunale tjenester innen beredskap og utdanning under Covid19-pandemien.

Kommunal tjenesteyting under pandemien

Kommunal tjenesteyting er gjennom det siste året blitt sterkt utfordret. Kritiske samfunnsoppgaver og tjenester innen helse, omsorg og utdanning har måttet endre måten å drifte på, stenge ned eller begrense tjenestetilbudet til barn, unge og voksne. Pandemien har demonstrert kommunenes behov for å ivareta, vedlikeholde og mobilisere menneskelige ressurser, tillit og forpliktelse på tvers av profesjoner, sektorer og disipliner over lang tid. Det er fortsatt usikkert når samfunnet igjen vil være tilbake i en form for normaltilstand.

Samarbeid med London

University College i London og Mayor of London er også med som partnere i prosjektet. Det er lagt opp til en datainnsamling og kartlegging i begge byene. En sentral del av prosjektet er internasjonal sammenlikning og informasjonsdeling mellom de to byene.

-Vi er veldig glade for og stolte av at vi har samarbeidspartnere fra London og Bergen kommune med oss i dette prosjektet. Det er viktig og verdifullt å dele kunnskap og erfaringer på tvers av landegrenser. Å lære av andre nasjoner og bysamfunn er helt sentralt for vår utvikling lokalt, sier Guttorm Brattebø.

Krisehåndtering i skolesektoren

Gjennom prosjektperioden skal prosjektpartnerne kartlegge skolelederes viktigste erfaringer fra pandemien.

– Gjennom prosjektet vil vi særlig rette søkelys på skolesektoren og hvordan ledere i grunnskolen har håndtert krisen og driften av skolene under pandemien under stadig endring i rammebetingelsene. Det er et behov for mer kunnskap om hvordan skoleledere har tilpasset seg nye roller og oppgaver knyttet til krisehåndtering. Det er også interessant å finne ut mer om skoleledernes vurdering av om pandemien kommer til å påvirke skolenes samfunnsoppgaver i etterkant, sier Jarle Eid.

Brann- og redningsberedskap

Prosjektet vil også kartlegge likheter og forskjeller mellom London og Bergen sine tiltak for å opprettholde brann- og redningsberedskap under pandemien.

-Vi vil undersøke om og hvordan pandemien har påvirket innsatspersonellets arbeidssituasjon, oppgaveløsing og operative evne. Vi har en ambisjon om å identifisere utfordringer og løsninger for kommunenes ivaretakelse av brann- og redningsberedskap under langvarige og komplekse kriser, som Covid19-pandemien, sier Bjørn Helge Johnsen.

Nyttig kunnskap for lokale myndigheter

Prosjektet vil bidra til å gi oss bedre innsikt i hvordan pandemien har påvirket arbeidshverdagen i barnehage og skole og i og brann- og redningstjenesten, og deres evne til å opprettholde tjenestene. Forskningen kan bidra til å identifisere hvilke omstillinger pandemien har medført som tjenestene bør beholde, det kan være bruk av nye systemer, eller nye måter å samhandle på.

-For kommunen er det nyttig å få mer kunnskap om hvilke forhold bidrar til robusthet i de to sektorene. Det er viktig for våre forberedelser til håndtering av komplekse og langvarige kriser i fremtiden, sier beredskapssjef Ivar K. Lunde.

Forprosjekt

«SUP» er et forprosjekt som har fått tildelt inntil 500 000 kroner av Regionale forskingsfond Vestland. Oppstart for arbeidet er i høst og prosjektet har en varighet på ett år. Samfunnssikkerhetens hus har et særlig ansvar for brukerkontakt og involvering, samt formidling av forskningsresultatene.

-Et godt og tett samarbeid mellom akademikere og det praktiske fagmiljøet er helt sentralt for å videreutvikle vårt arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet vil gi verdifulle erfaringer som kan tilbakeføres til kommunene i regionen gjennom Samfunnssikkerhetens hus og til våre samarbeidspartnere i Bergen og London, sier Britt Lise Nymark.