Hjem » Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Nyhet

Jobbet sammen for å bedre samfunnssikkerheten

Fra venstre: Rune Bratland, (SSH) Olve Nystuen (politiet) Svein Erik Malkenes (SSH), Jørgen Gullestad (SSH) og Gard Wathnedal (Bymiljøetaten). Foto: Roar Svåsand,

Lørdag 18 september 2021 gjennomførte Samvirkesenteret en koordineringsoperasjon knyttet til en planlagt demonstrasjon på Tårnplass. Samvirkesenteret fungerte under arrangementet som knutepunkt for informasjonsdeling, rask tilgang til kommunale ressurser og effektiv koordinering.

Vest politidistrikt og Bergen kommune hadde i forkant av arrangementet hatt et godt samarbeid i det forebyggende arbeidet, både mot organisasjoner, næringsliv og innbyggere, for å forberede bysamfunnet og forhindre en uønsket eskalering av demonstrasjonen.

En arena for samvirke

Samvirkesenteret er først og fremst en arena for samvirke og koordinering, og samvirke-operasjonen var skalert og tilpasset arrangementet med involvering av aktører og dimensjonering av interne ressurser. Politi og flere kommunale enheter var til stede på Samvirkesenteret, i tillegg hadde Samvirkesenteret god dialog med sikkerhetsansvarlig i Bergen Tinghus, som var særlig berørt av arrangementet.

Under gjennomføringen sikret samvirkevakten nødvendig tilgang til senterdriftsfunksjoner, og deltagende liaisoner fra politiet, Bymiljøetaten og øvrige kommunale enheter hadde direkte kontakt med egen organisasjon og observerte egne systemer for å sikre god informasjonstilgang og en omforent situasjonsforståelse i samvirkesenteret.

Fungerte etter intensjonen

Samvirkesenteret er ikke et beslutningsorgan, selv om representanter fra den enkelte aktør i samvirkesenteret kan ha beslutningsmyndighet tildelt fra egen organisasjon og kan beordre egne ressurser. Hovedoppgaven til et samvirkesenter er å effektivisere informasjonsflyt og kommunikasjonen mellom de ulike aktørene som er involvert, og å etablere et felles situasjonsbilde for bysamfunnet som bedrer beslutningsgrunnlaget til de involverte organisasjonene.

– Samvirket under demonstrasjonen fungerte meget godt og helt i tråd med det som er intensjonen med senteret. Dersom ikke aktørene sitter samlet, er det utfordrende å hente kompetanse og ressurser fra hverandre effektivt nok, og å forstå hvordan egne beslutninger og tiltak påvirker de andre aktørene, sier avdelingsleder for Samvirkesenteret, Rune Bratland.

Fornøyd med samarbeidet

Også politi og Bymiljøetaten satte pris på samarbeidet. Politiets liaison i Samvirkesenteret, Olve Nystuen, synes samarbeidet fungerte bra.
– Samhandlingen var god, og informasjonsutvekslingen gikk uten problemer både i forkant av demonstrasjonen og under demonstrasjonen. Kommunen fremsto som svært profesjonelle med god oversikt over egen organisasjonen. Kommunen sitter på store ressurser som enkelt kan mobiliseres. De har også verktøy og hjemler som ikke politiet i dag besitter. For meg fremsto kommunen både som løsningsorientert og på tilbudssiden, sier Nystuen.
Også Bymiljøetaten var fornøyd.
– Samarbeidet i samvirkesenteret fungerte bra og vi så absolutt nytten av å være der, sier Gard Wathnedal.