Hjem » Om oss » Avdelinger » Regionalt forsknings-og kompetansesenter

Regionalt forsknings- og kompetansesenter

Oppgavene til regionalt kompetansesenter er å bistå med kompetanse- og ressurskartlegging, øke kompetanse for personell hos deltagende aktører med ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningssenteret skal sikre forskning, innovasjon og utvikling innen fagfeltet.

Oppgavene til regionalt kompetansesenter er å bistå med kompetanse- og ressurskartlegging, øke kompetanse for personell hos deltagende aktører med ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningssenteret skal sikre forskning, innovasjon og utvikling innen fagfeltet.

Det er en forventning at kommunene selv skal imøtekomme samfunnets krav til kompetanse og utøvelse innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Regionalt kompetansesenter
Utfordringer knyttet til kapasitet, ressurser og tilgjengelig og oppdatert kompetanse tilsier at det i dag er et gap mellom forventet nivå og reelt nivå i kommunene. Regionalt kompetansesenter skal bidra til å fylle kompetansegapet innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen og utvikle ny kompetanse for fremtiden, blant annet med etablering av kursportefølje, rådgivning, trening og øvelser og som nettverksarena for gjennomføring av workshops, hjernedugnader, seminarer og konferanser. Senteret vil også kunne bistå med undervisningsstøtte og etablering av utdanningstilbud til universitets- og høgskolesektoren i regionen. Gjennom samarbeid med eksisterende kompetansemiljøer i regionen, vil man også utveksle fagressurser som er relevante i forhold til både eksisterende og fremtidige nye kurs og mer omfattende studieprogram innenfor fagområdet.

Regionalt forskningssenter
Regionalt forskningssenter skal være et felles knutepunkt i regionen for å sikre at eksisterende og fremtidig forskning, innovasjon og utvikling bidrar til å trygge innbyggerne og samfunnet.

Det er grunn til å forvente at en fremtid med klimaendringer og større teknologiavhengighet for å sikre at samfunnets kritiske funksjoner fungerer, vil gjøre oss mer sårbar innenfor områder som i dag er ukjent eller lite kjent. Samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet har det siste tiåret blitt viet stadig økende oppmerksomhet hva gjelder forsknings- og utviklingsarbeid. Det er imidlertid fortsatt store kunnskapshull innen fagområdet.

Oppgavene til regionalt forskningssenter er å tilrettelegge og koordinere for forskning på relevante samfunnssikkerhetsutfordringer sammen med eksisterende forskningsmiljøer. Regionalt forskningssenter er ikke en konkurrent til etablerte forskningssentre i regionen, men er å anse som en koordinerende aktør i samarbeid med de eksisterende forskningsmiljø. Regionalt forskningssenter er i tillegg en arena for å koble forskning og akademia opp mot et praktisk, operativt fagmiljø.