Hjem » Om oss » Avdelinger » Regionalt samvirkesenter

Regionalt samvirkesenter

Regionalt samvirkesenter har som oppgave å samle og dele informasjon, sikre god kommunikasjon og koordinering mellom aktører. I tillegg skal samvirkesenteret kartlegge og sikre ressursbehov og samle og anbefale felles retningslinjer for involverte aktører.

Kjernen i regionalt samvirkesenter er Samvirkevakten som består av Bergen kommune sine døgnkontinuerlige vaktfunksjoner.

Samvirkevaktens mest sentrale oppgave er å observere tilgjengelige systemer og analysere signaler for å kunne oppdage uønskede hendelser under utvikling så tidlig som mulig, for deretter å kunne foreta hurtige korrigerende og skadebegrensende tiltak.

En bedre situasjonsforståelse
Hendelser med høy alvorlighetsgrad, stort omfang og lengre varighet medfører stort behov for samordning mellom involverte aktører. Dette kan være planlagte hendelser (store idrettsarrangement osv.), varslede hendelser (ekstremvær som flom, vind mv.) eller omfattende akutte hendelser som berører store deler av befolkningen. I slike tilfeller kan Samvirkevakten utvides til å omfatte andre aktører som har en sentral rolle i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i regionen. Formålet med å samlokalisere i et samvirkesenter er å oppnå en bedre situasjonsforståelse gjennom mer effektiv kommunikasjon, informasjonsdeling, og dermed håndtering. Samvirkesenteret er i en beredskapssituasjon et rådgivende organ for aktuelle beslutningsmyndigheter, f eks. kommunens kriseledelse og politiet.

Erfaringer fra samvirkesenteret
Bergen kommune hadde gode erfaringer med å ta i bruk samvirkesenter under Sykkel-VM i 2017. Senere studier viser at effekten av et samvirkesenter under Sykkel-VM var en nøkkelfaktor for samvirkeaktørenes situasjonsforståelse og medførte en betydelig reduksjon av den enkelte aktørs responstid innenfor sine respektive ansvarsområder.

Bergen kommune har også i etterkant av Sykkel-VM benyttet samvirkesenteret som modell for samvirke, blant annet under feiringen av nasjonaldagen i 2018 og under håndtering av dambruddet i Munkebotn i august 2018. Det samme gjelder håndteringen av et større vannledningsbrudd i kommunen i november 2019, som førte til stengt E-39 og ca. 60 evakuerte innbyggere. Fellesnevneren for hendelsene var at de var omfattende, krevde bred involvering, felles situasjonsforståelse, effektiv håndtering og koordinert kommunikasjonsarbeid.