Hjem » Regionalt samarbeid » Vertskommunesamarbeid

Vertskommunesamarbeid

Foto: Katarina Lunde

Kommuner i Vestland fylke inviteres inn i vertskommunesamarbeidet og vil gjennom dette få bistand til utførelse av lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Alle kommuner har et grunnleggende og generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Bergen kommune vil gjennom Samfunnssikkerhetens hus invitere kommunene i regionen til et tettere samarbeid om oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommunenes beredskapsplikt

Kommunene er en viktig bærebjelke i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og er også gitt en sentral rolle som samvirkeaktør og pådriver i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet lokalt. Sivilbeskyttelsesloven (2010) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) pålegger alle kommuner i Norge å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen.

Samfunnssikkerhetsutfordringer følger sjelden geografiske grenser. Et godt samarbeid er en forutsetning for å utnytte samlet kompetanse, ressurser og informasjon på en best mulig måte. Dette er også slått fast i Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 5, hvor det pekes på at der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser.

Bergen kommune tok initiativ til Samfunnssikkerhetens hus for å styrke kommunal beredskap og for å imøtekomme større og mer komplekse utfordringer i regionen. Samfunnssikkerhetens hus ble etablert for å bidra til å skape et tryggere samfunn ved å styrke det forebyggende arbeidet og regionens reelle beredskapsevne. Hensikten med etableringen var også å tilrettelegge for økt samhandling og koordinering på tvers, samt stimulere til innovasjon og nyskaping mellom samfunnsaktører i regionen. Dette for å være bedre rustet for framtidens utfordringsbilde og for å ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov på en bedre måte. Gjennom vertskommunesamarbeid vil Samfunnssikkerhetens hus legge til rette for gode og effektive løsninger, økonomiske innsparinger og stordriftsfordeler gjennom investering i felles anlegg og utstyr, drift og vedlikehold.

Operativ støtte

Vertskommunen vil støtte samarbeidskommunene operativt innenfor samarbeidskommunens geografiske område, med:

 • Døgnkontinuerlig overordnet kommunal vakt- og varslingstjeneste
 • Umiddelbar respons og innledende håndtering ved beredskapshendelser
 • Stabsstøtte til kommunal kriseledelse ved håndtering av beredskapshendelser
 • Koordinering og samvirke med eksterne aktører

Rådgivning

Vertskommunen vil bistå samarbeidskommunene med etterlevelse av Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15, jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 2, 4, 7 og 8, gjennom blant annet å bistå med:

 • Utarbeidelse og oppfølging av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Utarbeidelse av beredskapsanalyse og beredskapsplanverk
 • Gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser
 • Evaluering av hendelseshåndtering

Kompetanseheving og forskning

Vertskommunen vil bistå samarbeidskommunene med kompetansehevning gjennom kursporteføljen til Samfunnssikkerhetens hus, som blant annet vil bestå av følgende kurs:

 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Sikringsrisikoanalyse
 • Beredskapsanalyse og -planverk
 • Krise- og beredskapsledelse
 • Øvingsplanlegging og -gjennomføring
 • Krisekommunikasjon og mediehåndtering
 • Relevante verktøy og systemer

Samarbeidskommunene gis også anledning til å delta på fagdager, seminarer og andre kompetanseutviklende aktiviteter som arrangeres i regi av Samfunnssikkerhetens hus. Samarbeidskommunene vil bli informert om forsknings- og utviklingsarbeid som Samfunnssikkerhetens hus deltar i, og gis anledning til å delta i arbeidet når det er relevant.

Verktøy

Vertskommunen vil støtte samarbeidskommunene med tilgang på følgende verktøy:

 • Lokasjonsbasert befolkningsvarslingssystem
 • Brukervennlig krisehåndteringsverktøy
 • Redundant nett- og kommunikasjonssystem

Fasiliteter

Vertskommunen vil tilby samarbeidskommunene tilgang på kontorfasiliteter i Samfunnssikkerhetens hus for midlertidig bruk ved behov.