Hjem » Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Fagartikkel

Samlokalisering styrker kommunens beredskapsevne

Soraya Olivera fra Responssenteret, samvirkekoordinator Toril Berle Schalck og David Nordhagen fra Vaktsentralen. Foto: Rune Bratland.

Bergen kommune har nå samlokalisert sine vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi i Samfunnssikkerhetens hus. Dette gir et historisk løft i kommunens stående beredskapsevne hvor gjensidig varsling og koordinering er en av gevinstene.

 

Foto: Thor Eirik Borgersen

Vaktfunksjoner innen beredskap, kommunal infrastruktur og velferdsteknologi er er nå samlet i Samfunnssikkerhetens hus.

Samvirkevakten er kjernen i samvirkesenteret, og består av Responssenteret (overvåking og drift av trygghetsalarmer og velferdsteknologi), Vaktsentralen (overvåking og drift av kommunal infrastruktur), samt samvirkekoordinator (samfunnssikkerhet og beredskap). Det er også planer om etablering av et Security Operations Center (SOC) for døgnkontinuerlig overvåking av kommunale driftssystemer. I tillegg er også nattevakttjenesten til hjemmesykepleien lokalisert på Samvirkesenteret.

Samvirkevakten utgjør dermed et kontinuerlig bemannet operasjonelt nivå i Bergen kommunes beredskapsorganisasjon.

Gevinster med samlokalisering

Bilde av avdelingsleder Lars Olav Gåsdal
Avdelingsleder i Responssenteret, Lars Olav Gåsdal. Foto: Britt Lise Nymark

Til tross for samlokalisering, vil de ulike avdelingene fortsatt være organisatorisk tilknyttet eget fagmiljø. Samtidig som vi dermed må være bevisst på å også bevare faglig tilhørighet, vil dette medføre at informasjonsutveksling på tvers av fagmiljø vil kunne sikres langt mer effektivt enn tidligere.

Gjennom sommeren har vi erfart at vi ved en samlokalisering kan dra bedre nytte av hverandres situasjonsbilde og -forståelse. Det er enklere å formidle sanntids-informasjon mellom vaktfunksjonene og å spille hverandre bedre ved forstå hvilken informasjon de ulike vaktfunksjonene har nytte av. I tillegg jobbes det med å utvikle felles visningsflater, hvor et overordnet situasjonsbilde innen primært vær og infrastruktur skal kunne vises i både sanntid og fremtid.

– Det er rimelig å påstå at vår forebyggende beredskapsevne allerede er blitt styrket. Siden oppstart har vi erfart flere ganger at mindre hendelser raskt blir formidlet mellom vaktfunksjonene, som igjen varsler videre i egne linjer. En får da på et tidligere tidspunkt enn tidligere sikret at en situasjon ikke eskalerer, sier Lars Olav Gåsdal, avdelingsleder for Responssenteret.

Utfordringer

Driftsleder for Vaktsentralen, Håkon Fasting.

Å samlokalisere ulike fagmiljø gir også noen utfordringer det er viktig å være bevisst på. Vi samler nå ulike arbeidsmiljø og kulturer, noe som ikke alltid er beint fram. I tillegg har vi flyttet avdelingene fysisk bort fra egne fagmiljø, og vi må derfor sikre at denne kontakten vedlikeholdes og ikke blir borte.

Som tiltak mot dette har det vært gjennomført egne seminarer med de fleste ansatte, hvor felles kjøreregler og ønsket arbeidsmiljø har vært tema.

— Så lenge vi har fokus på hva vi får igjen for å sitte sammen, hvordan vi gjør hverandre bedre gjennom godt samarbeid, og ikke minst bidra til en tryggere hverdag for innbyggerne våre – vil vi være på rett spor og alltid ha en verdi, sier Håkon Fasting, driftsleder for Vaktsentralen.

På vei inn i fremtiden

Vi vet at vi vil få større og mer komplekse utfordringer innen samfunnssikkerhet i fremtiden. Dette gjelder både innen klimarelaterte hendelser, sårbar infrastruktur og digitale trusler. Hensikten med å opprette en samlokalisert og kontinuerlig bemannet beredskapsstruktur på tvers av samfunnsoppdrag, vil gjøre oss bedre rustet til å oppdage potensielle trusler og farehendelser langt tidligere enn før – og kunne treffe tiltak for å forebygge de alvorlige hendelsene, eller være mer forberedt på å håndtere dem.

Dette vil vi bare lykkes med dersom vi er bevisst på og utnytter potensiale for et godt samvirke. Det gjelder både internt i samvirkevakten, men også eksternt for andre viktige beredskapsaktører.