Hjem » Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus

Nyhet

Tettere samarbeid mellom Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus

Torsdag 19. januar var SSH vertskap for en fagsamling der blant annet overordnede risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) stod på hovedmenyen. Statsforvaltaren i Vestland ved fylkesberedskapssjef og beredskapssjef i Bergen kommune var til stede sammen med representanter fra respektives stab og rådgivere.

Bilde av representanter fra Statsforvalteren og Samfunnssikkerhetens hus
Aktører fra SSH og Statsforvalteren hadde torsdag en fagdag der temaet blant annet var ROS. Foto Bjarte Hetlevik

Statsforvaltaren gjennomgikk fylkes-ROS med tilhørende utvalgte scenario og prosjekter. Det ble pekt på viktigheten av overførbarhet mellom de scenario som skal beskrives. SSH gjennomgikk Bergen-ROS, med tilhørende diskusjoner rundt metode og scenarioarbeid. SSH framhevet at det går et viktig skille mellom fylkes-ROS og kommune-ROS, og at vi må ha en bevissthet om dette når vi arbeider med planverket. Likevel er helhetlig ROS på begge nivå viktig kunnskapsgrunnlag for ROS-analyser på tjenestenivå. Videre ble det sett på måter å presentere et overordnet risikobilde, sannsynlighetsberegning og avklaringer rundt sentrale metodebegreper.

Jobber sammen mot et tryggere samfunn

Dagen har vært svært nyttig med mange gode diskusjoner rundt scenarioer og erfaringsutveksling sier beredskapssjef Rune Bratland. I arbeidet med å skape et tryggere samfunn – sammen, er vi helt avhengige av et tett dialog og samarbeid på tvers. I tillegg ønsker SSH å bidra til ytterlige kompetanseutvikling innen samfunnssikkerhet, sammen med Statsforvaltaren.

Fremhever det viktige samarbeidet

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand framhever den gode dialogen som er imellom SSH og Statsforvalteren, og sier følgende om samarbeidet framover; Samarbeid med kommunene og Statsforvaltaren er av gjensidig nytteverdi. Fagdager som disse med Samfunnssikkerhetens hus ønskes velkommen, og bidrar til et godt samarbeidsklima.